Investiční akce výměna vitráží ve farním kostele sv. Václava ve Velké Polomi

Na sklonku roku 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení, na zapracování návrhu nových vitráží pro farní kostel Sv. Václava ve Velké Polomi. Do zakázky se přihlásila jediná firma, a to KOLEKTIV ATELIERS a.s. se sídlem Sklářská 705, Nový Bor zastoupená panem Zdeňkem Kudláčkem, vedoucím ateliéru vitráží.

V říjnu 2018 byla domluvena schůzka přímo v kostele, kde jsme si měli vyjasnit představu, možnou techniku a naše nápady ke vzhledu vitráží. Schůzka proběhla v listopadu za účasti pana Kudláčka, otce Radka, Tomáše Bubeníka a Marie Kubešové. Pan Kudláček si vše nafotil, zaměřil a seznámil se zevrubně s historií kostela a okolí (památná lípa).

Po domluvě bylo navrhnuto řešení, kdy dvě centrální okna za oltářem zobrazují svatou Hedviku a svatou Ludmilu a dvě okna po pravé straně od oltáře pouze s jednoduchým vyobrazením Ducha svatého a Božího oka s dekorativním rastrem tak, aby esteticky navazovaly na centrální okna.

Po domluvě bylo navrhnuto řešení, aby dvě centrální okna za oltářem zobrazovala svatou Hedviku a svatou Ludmilu a dvě okna po pravé straně od oltáře zůstala pouze s jednoduchým vyobrazením Ducha svatého a Božího oka na dekorativním rastru tak, aby esteticky navazovala na centrální okna.

Na počátku roku 2019 jsme si potvrdili cenovou nabídku ve výši 500 000 Kč, na jejímž základě jsme požádali obec Velkou Polom o individuální dotaci pro spolkovou činnost z prostředků obce. Dotace nám byla schválena ve výši 250 000 Kč s podmínkou doložení skutečnosti, že máme potřebné finance na dofinancování projektu a to nejpozději k 30. 6. 2019. Skutečnosti o dofinancování projektu jsme díky skvělým občanům, kterým není lhostejný stav historické stavby kostela, v pořádku doložili. Také mnozí farníci se ke sbírkám připojili a to mnohdy nemalými částkami.

V průběhu prázdnin roku 2019 jsme jednali s pracovníky investičního odboru Biskupství ostravsko-opavského a s jejich pomocí byla poslána žádost na památkový úřad o schválení realizace projektu. Velice nám v komunikaci pomohlo, že vybraný zhotovitel má spoustu zkušeností s realizací podobných projektů. Památkový úřad komunikoval i přímo se zhotovitelem, který jim zaslal své reference a i z jeho pohledu byla komunikace se zástupci památkového úřadu velice pozitivní. Stanovisko památkového úřadu jsme získali v září 2019. Následně byla vyřízena ohláška stavby na stavebním úřadě ve Velké Polomi, který nám své rozhodnutí zaslal v říjnu 2019.

V této chvíli (byla to dlouhá cesta) nám již nic nebránilo podpisu smlouvy o dílo a zahájení prací na vitrážích.

Okna za oltářem:

Svatá Hedvika

Boční okna:

svatá Ludmila

Celé dílo se zpracovávalo dle níže uvedeného postupu.
Návrhy byly zpracovány na základě zadání objednatele s tím, že celkové vyznění oken vychází z tradičního pojetí malovaných vitráží s využitím malby na skle. Bylo vypracováno několik variant, na základě kterých byla vybrána finální podoba.

Vitráže jsou uloženy do dutiny izolačního dvojskla, čímž jsou chráněna staticky, před vandalismem a povětrnostními vlivy. A jak to probíhalo?

1. Zhotovení šablon 1:1 z kartonu

2. Rozstřihání kartonu na jednotlivé šablony trojbřitými nůžkami.
3. Řezání jednotlivých barevných skel. Řezání se provádí hardmetalovým kolečkem.
4. Podkreslení skel, příprava na malbu.
5. Zatavení barevných frit do skla. U některých skel, zejména obličejových částí a rouch, jsou barevné odstíny skla vytvořeny pomocí nasypání jemných sklářských frit, které jsou na sklo nasypány tak, aby vytvořily po spečení v peci (820°c) žádoucí barevné přechody a kombinace. Jedná se o autorskou techniku, která se velmi těžko popisuje, účelem je vyhnout se použití sklářských transparentních barev, které jsou chemicky nestálé.
6.  Malba na sklo.
Byla použita sklářská konturovací barva v hnědavých a hnědavočerných odstínech. Pomocí jí byly vytvořeny kontury a stínování celých obrazů. Podle potřeby byly jednotlivá skla pálena 1 – 3x. Teplota výpalu je 550°C s 15 min prodlevou (v případě 1. výpalu, další výpaly se liší +/- o 5°C podle potřeby).
Veškerá skla jsou malována na prosvětlovacím stole, což je omatovaná tabule skla, která je podsvícená světlem. Imituje tak finální světelné podmínky v okně, což je důležité k odhadnutí odstínu a intenzity nánosu sklářské barvy. Během malování je však neustále potřeba práci kontrolovat na denním světle, neboť umělý zdroj vždy trochu klame. 
7. Skládání skel do olověné osnovy.
Na skládání je použit olověný „H“ profil s 1% cínu. Přidaný cín zvýší pevnost olova, jeho podíl však musí být střídmý, aby olovo příliš neztvrdlo a nepraskalo při obtáčení složitějších skleněných dílců. Obvod vitráží je zasazen do olova o šíři 8 mm, jinak je použito olovo o šíři 6 mm.
Skla se obtáčí olověnými pruty a pasují do sebe tak, aby na sebe dosedala co nejtěsněji. Skla jsou pro zvýšení pevnosti v profilech fixována pomocí transparentního neutrálního silikonu. Konce olověných profilů se podsouvají pod sebe a jsou přiraženy k jádru sousedícího olova – tak je zajištěna pevnost vitráže po přeletování. Původně zaprasklé tabulky se předělí tenkým olovem. Po sestavení se zkontrolují rozměry a pravoúhlost výplně. Potom se zatáhnou okraje olověných profilů tak, aby přiléhaly těsně ke sklu. Spoje se sklepou k sobě. Vše je potřeba dělat velmi opatrně, aby nedošlo k prasknutí skel.
8. Letování
Nejprve se přetře povrch olověných prutů letovací pastou (stearinový vosk + olej), poté je celá plocha olověných profilů z obou stran pocínována. Jednotlivé spoje musí být důkladně prohřáty, aby pájka vyvzlínala dovnitř spojení a tak se zvýšila celková pevnost výplní. K letování se používá slitina 60% cínu a 40% olova (čistý cín není k letování příliš vhodný, neboť je křehčí a může docházet k vypráskání spojů během let při vystavení vitráže povětrnostním vlivům). Je důležité, aby byla nastavena přesná teplota tavení pájky a nedocházelo buď k jejímu přepalování (může křehnout) nebo naopak k nedotavení (špatné zaletování spojů). Pájka se musí při letování dobře rozlévat a po zastydnutí zůstat lesklá.
9. Patinování
Lesklý cínový povrch je patinován na vzhled zašlé mědi, protože vitráž je hermeticky uzavřena mezi skly a odlesky nového cínového povrchu by rušily opticky.
10. Uložení vitráže do izolačního dvojskla.
11. Vložení skel do rámů v kostele.

Celou realizaci jsme od počátku řešili se zástupci firmy TROJICE spol. s r.o., a to s Josefem Sztefkem a Pavlem Sztefkem, kteří nám zajišťovali zámečnické práce – především výrobu a instalaci rámů pro vitráže. Tímto bych jim chtěla poděkovat za spoustu odpracovaných hodin na díle. Velký dík jim patří také za financování této části projektu.

Poděkování patří všem ochotným farníkům, kteří se k celé akci připojili pomocí při instalaci vitráží, malováním, přípravou prostoru, následným úklidem nebo modlitbou o zdárné dokončení projektu. Nechci jmenovat, abych na někoho nezapomněla, ale všichni si zaslouží velký dík.

Marie Kubešová