Pastorace

Pastorací je velmi často označována činnost duchovního související s péči o svěřené lidi, tedy ve spojení s výkladem „pastýřská péče o duše“. Vhodnějším výkladem slova pastorace s odkazem text v Bibli: „Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. … Jsem přesvědčen také já o vás, že i vy jste plni dobroty, naplněni veškerým poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu jeden druhému. (Bible, Ř 15), je služba, praxe církve.

Do pastorace se tedy může zapojit každý z nás. Úkolem křesťana je vydávat svědectví o evangeliu vlastním životem, právě tam, kde se nachází (ve škole, zaměstnání, v rodině, …). Pastorací je vše, čím si lidé v církvi navzájem slouží, například osobní kontakt s lidmi s omezenou pohyblivostí, vyučování, modlitby nebo praktická pomoc v nouzi.

Duchovni naší farnosti nabízí veřejnosti mimo jiné

 • příprava k přijetí svátosti křtu
 • příprava k přijetí svátosti manželství
 • zpovědní rozhovor
 • možnost setkání s knězem
 • duchovní péče o nemocné a starší
 • náboženství předškolních dětí
 • náboženství školních dětí
 • setkání dospělých

PŘÍPRAVA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI KŘTU

Křest je brána ke svátostem. Je ke spáse tak nutný, že musí být přijat buď skutečně, nebo touhou. Jím jsou lidé zbaveni hříchů, znovuzrozeni v Boží děti a trvalým znamením jsou připojeni ke Kristu a včleněni do církve. K přijetí je způsobilý každý člověk, pokud není pokřtěný.

Křest dítěte – aby dítě bylo pokřtěno, je třeba: souhlasu rodičů, nebo alespoň jednoho z nich, opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství (pokud tato výchova zcela chybí, křest se odloží). Aby někdo byl kmotrem, je třeba, aby dovršil šestnáctý rok svého věku, byl katolík, pokud možno i biřmovaný a již přijal svaté přijímání, dále aby vedl život odpovídající víře a převzatého kmotrovství. Nesmí být otcem nebo matkou křtěnce.

Křest dospělého – k udělení křtu dospělého se vyžaduje: aby projevil svou vůli přijmout křest, aby byl dostatečně poučen o pravdách víry a povinnostech křesťanů, osvědčil se v křesťanském životě během katechumenátu. V naší diecézi takováto průprava trvá minimálně jeden půl roku až rok.

Potřebné doklady k provedení křtu:

 • dítěte – rodný list dítěte, oddací list rodičů, potvrzení o křtu rodičů (aspoň jednoho)
 • dospělého – rodný list.

O podrobnostech Vás rád bude informovat farář při Vaší osobní návštěvě anebo po telefonické domluvě na telefonu 739 002 769, případně po zaslání e-mailu na adresu: rkf.velkapolom@doo.cz.

PŘÍPRAVA K PŘIJETÍ SVÁTOSTÍ MANŽELSTVÍ

Svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost. Proto mezi pokřtěnými nemůže být platná manželská smlouva, která by nebyla svátostí. Podstatnými vlastnostmi manželství je jednota a nerozlučitelnost, které nabývají v křesťanském manželství zvláštní pevnosti z důvodu svátosti. Manželství je vytvářeno souhlasem mezi osobami právně způsobilými. Manželský souhlas je úkon vůle, jímž se muž a žena sami sobě navzájem neodvolatelnou dohodou odevzdávají a přijímají za účelem vytvoření manželství.

Potřebné doklady, kromě náležitostí vyplývajících z občanského práva (osvědčení z matričního úřadu, vyplněný protokol):

 • občanské průkazy, potvrzení o křtu (aspoň jednoho ze snoubenců, nesmí být starší 3 měsíce).

Příprava obsahuje několik setkání s knězem.

O podrobnostech Vás rád bude informovat farář při Vaší osobní návštěvě anebo po telefonické domluvě na telefonu 739 002 769, případně po zaslání e-mailu na adresu: rkf.velkapolom@doo.cz.

ZPOVĚDNÍ ROZHOVOR

Pravidelně půl hodiny před mší svatou nebo kdykoliv po osobní nebo telefonické domluvě na telefonu 739 002 769, případně po zaslání e-mailu na adresu: rkf.velkapolom@doo.cz.

MOŽNOST SETKÁNÍ S KNĚZEM

Kdykoliv po osobní nebo telefonické domluvě na telefonu 739 002 769, případně po zaslání e-mailu na adresu: rkf.velkapolom@doo.cz.

DUCHOVNÍ PÉČE O NEMOCNÉ A STARŠÍ

Nemocné i starší – může navštívit kněz doma nebo v nemocnici – je potřeba osobně nebo telefonicky domluvit na telefonu 739 002 769.

NÁBOŽENSTVÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Náboženství předškolních dětí a rodičů na faře ve Velké Polomi je každou středu v 17:00. Výuku vede Marta Kozelská (777 857 814). Výuka dětí v Dolní Lhotě probíhá každý čtvrtek v 17:30 v kostele pod vedením Jany Machové (733 676 629)

NÁBOŽENSTVÍ ŠKOLNÍCH DĚTÍ

Náboženství pro první stupeň ZŠ probíhá ve Velké Polomi ve středu od 13:00 do 13:45 a v pátek od 13:00 do 13:45. Ve třídě v hlavní budově v prvním patře naproti schodiště. Pro druhý stupeň ve středu od 18:00 do 18:45 na faře ve Velké Polomi.

V Dolní Lhotě ve čtvrtek v kostele sv. Cyrila a Metoděje od 16:30 do 17:15 hod.

SETKÁNÍ PRO DOSPĚLÉ

Setkání nad biblí se konají ve středu od 8:00 do 10:00 hodin. Místem konání je fara ve Velké Polomi.